Nowe Narodowe!

Muzeum Narodowe, Warszawa


Od 18 maja 2012

Fragment ekspozycji stałej po rearanżacji © Muzeum Narodowe w Warszawie

Jubileusz stupięćdziesięciolecia Muzeum Narodowego w Warszawie zbiega się z szeroko zakrojoną modernizacją tej instytucji, obejmującą m.in. rearanżację wystaw stałych, rewitalizację Dziedzińca Głównego czy odnowienie sali kinowej. Od 18 maja w nowej odsłonie można oglądać już trzy sale: Galerię Sztuki XIX Wieku, Galerię Dawnego Malarstwa Europejskiego oraz Galerię Dawnego Portretu Staropolskiego i Europejskiego.
Trzon nowej Galerii Sztuki XIX wieku stanowi twórczość malarzy i rzeźbiarzy polskich, przedstawiona w kontekście wybranych prac reprezentantów innych narodowości. Konfrontacja dzieł twórców polskich z przykładami dzieł artystów różnych krajów Europy ukazuje – na tyle, na ile pozwalają zbiory MNW – podobieństwa doświadczeń czy eksperymentów warsztatowych i wewnętrznego imperatywu odwoływania się do tych samych, uniwersalnych idei lub symboli. Uwypukla zarówno cechy, które decydują o europejskim uniwersalizmie, jak i te, które stanowią o narodowej odrębności osiągnięć twórczych. Podobnie zaprojektowano Galerię Dawnego Malarstwa Europejskiego i wyodrębnioną w jej ramach Galerię Portretu Staropolskiego i Europejskiego – zestawienie najlepszych dzieł sztuki polskiej z obrazami europejskimi wpisuje je w szerszy niż narodowy kontekst, otwierając nowe drogi interpretacji.