Kończy się nabór do Akademii Dziedzictwa!

Do 5 października w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie trwa nabór do VII edycji Akademii Dziedzictwa – studiów podyplomowych. Organizatorem studiów jest MCK we współpracy z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zostały jeszcze ostatnie wolne miejsca.


Adresatem studiów są pracownicy administracji publicznej, służby ochrony zabytków, nauczyciele, muzealnicy i pracownicy placówek kulturalnych, oraz organizatorzy turystyki kulturowej. Uczestnicząc w wykładach i seminariach obejmujących zagadnienia ekonomiczne, prawne, społeczne i polityczne, które tworzą podstawy nowoczesnej filozofii ochrony dziedzictwa, słuchacze przechodzą szkolenie w zakresie nowoczesnych metod ochrony dziedzictwa kulturowego i zarządzania jego zasobami.

Uzupełnieniem i dużym atutem programu są warsztaty terenowe przy obiektach zabytkowych, tygodniowy obóz naukowykońcowy objazd studyjny (koszt jest wliczony w opłatę za studia). Dla każdego studenta jest to swego rodzaju sprawdzian i skonfrontowanie wiedzy teoretycznej zdobytej podczas studiów.

Kadrę naukową Akademii stanowią wybitni specjaliści, autorzy licznych publikacji z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i rewitalizacji zespołów zabytkowych, dyrektorzy, kuratorzy i konserwatorzy zespołów zabytkowych i kolekcji muzealnych. O prestiżu Akademii Dziedzictwa świadczą już same nazwiska wykładowców, wśród nich: prof. Andrzej Rottermund, Paweł Jaskanis, prof. Wojciech Bałus, prof. Jacek Purchla, prof. Piotr Krasny.

W skład kadry wchodzą również uczestnicy prestiżowego programu stypendialnego MKiDN Thesaurus Poloniae, prowadzący w Krakowie prace badawcze w zakresie dziedzictwa kulturowego szeroko rozumianej Europy Środkowej.


W pierwszym polskim rankingu studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w kulturze Akademia Dziedzictwa znalazła się na drugim miejscu pośród jedenastu ocenianych programów. Klasyfikacji dokonał w roku 2007 Polski Portal menedżerów Kultury, uwzględniając takie czynniki jak kadra, program nauczania i cena studiów.

Zajęcia będą prowadzone przez wybitnych specjalistów z zakresu zarządzania kulturą, ochrony dziedzictwa oraz prawa i administracji zostaną zorganizowane w ramach następujących bloków tematycznych

 1. Teoria dziedzictwa kulturowego
 2. Prawne i finansowe aspekty ochrony dziedzictwa
 3. Historia kultury i sztuki – centra i prowincje artystyczne
 4. Przemysły kultury i formy udostępniania dziedzictwa
 5. Marketing, promocja i komunikacja
 6. Samorząd terytorialny, planowanie przestrzenne i prawne uwarunkowania ochrony zabytków

Program VII edycji studiów podyplomowych Akademia Dziedzictwa 2012–2013 zostanie zrealizowany w trakcie dwóch semestrów akademickich i obejmować będzie 17 spotkań weekendowych (sobota, 9.00–18.30 i niedziela, 9.00–15.00) składających się z wykładów, ćwiczeń i seminariów dyplomowych. Ponadto, w trakcie trwania pierwszego semestru odbędą się warsztaty terenowe z zakresu zarządzania instytucjami kultury, a po zakończeniu drugiego semestru odbędą się warsztaty terenowe z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym. Studia zakończone będą obroną pracy dyplomowej. Łącznie zorganizowanych zostanie 318 godzin lekcyjnych zajęć (45 minut każda).

Warunki ukończenia studiów: Warunkiem uzyskania dyplomu jest zaliczenie wszystkich objętych programem przedmiotów oraz przygotowanie pracy końcowej i przedstawienie jej do oceny komisji egzaminacyjnej. Po uzyskaniu pozytywnej oceny absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie: Ochrona Dziedzictwa Kulturowego wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz dyplom wydany przez Międzynarodowe Centrum Kultury oraz Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Warunki przyjęcia: Ukończone studia wyższe na dowolnym kierunku.
Warunki finansowe i organizacyjne: Koszt jednego semestru studiów wynosi 1700,00 zł. Planowana ilość uczestników: 30 osób.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. podanie
 2. wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie)
 3. życiorys
 4. kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 5. kopię (odpis) dyplomu ukończenia studiów wyższych
 6. 3 zdjęcia

Zainteresowani zostaną pisemnie powiadomieni o terminie rozpoczęcia zajęć i ich szczegółowym harmonogramie.

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 5 października 2012 r. na adres:
Międzynarodowe Centrum Kultury
Rynek Główny 25, 31-008 Kraków
tel. 12 42-42-800, 12 42-42-848
e-mail: sekretariat@mck.krakow.pl

>> Więcej informacji